Richtlijnen voor fabrikanten, distributeurs en importeurs

Om digitale producten en diensten toegankelijk voor mensen met een beperking, werd in 2019 de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn gepubliceerd en breed aangenomen. Momenteel wordt deze richtlijn omgezet in Nederlandse wetgeving en zal vanaf 28 juni 2025 voor veel producten en diensten in werking treden. Hoe de richtlijn voor fabrikanten, distributeurs en importeurs eruit ziet lees je hieronder.

1: Fabrikanten

Als fabrikant stel je procedures in die waarborgen dat je product volgens de toegankelijkheidsrichtlijn wordt geproduceerd. Je houdt daarbij rekening met veranderingen in het ontwerp van het product en met wijzingen in standaarden voor richtlijnen die je volgt (bijv. WCAG).

Ook moet je technische documentatie opstellen en een conformiteitsbeoordeling (laten) uitvoeren. De conformiteitsverklaring en technische documentatie moeten gedurende vijf jaar worden bewaard.

1.1: Technische documentatie

Met de technische documentatie kan iemand beoordelen in hoeverre het product voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. In de documentatie staan alleen de richtlijnen die van toepassing zijn op het product. Het bevat informatie over het ontwerp, de productie en de werking van het product.

Minimale vereisten

 • Geef een algemene beschrijving van je product;
 • Beschrijf in hoeverre je voldoet aan Europese normen en standaarden (zoals EN 301 549). Als je geen Europese standaarden hebt toegepast, beschrijf dan op welke manier het product voldoet aan de toegankelijkheidsvoorschriften in deze richtlijn.

1.2: EU-conformiteitsbeoordeling

De procedure voor een conformiteitsbeoordeling is als volgt:

 1. De fabrikant stelt de technische documentatie samen.
 2. De fabrikant waarborgt dat het product gemaakt wordt volgens de technische documentatie en de toegankelijkheidsvoorschriften.
 3. De fabrikant (of gemachtigde) brengt de CE-markering aan op het product.
 4. De fabrikant (of gemachtigde) schrijft een EU-conformiteitsverklaring per model van een product. De verklaring wordt opgesteld volgens een vast format. Op verzoek van de toezichthouder stuurt de fabrikant een kopie van de verklaring.

1.3: Aanpassingen aan product

Instructies en veiligheidsinformatie

Het product wordt vergezeld door duidelijke instructies en informatie over veiligheid, geschreven in makkelijk te begrijpen taal voor consumenten (zoals B1 niveau).

Gegevens op het product melden

Je vermeld de volgende gegevens op het product:

 • een type-, partij- of serienummer of een ander identificatiemiddel
 • naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk
 • contactadres: één centraal punt (geschreven in makkelijke taal, zoals B1 niveau)

Als dat niet mogelijk is, staan de gegevens op de verpakking of in een document bij het product.

1.4: Als een product niet aan de richtlijnen voldoet

Als je vermoed dat je product niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoet, meld je dat direct aan de toezichthouders van alle landen waar het product in de handel is. Je legt uit waarom het product niet voldoet aan de richtlijn en wat je gaat doen om het toegankelijk te maken.

Je neemt dus ook onmiddellijk maatregelen zodat het product wel voldoet aan de richtlijnen. Indien nodig haal je het product uit de handel.

Je houdt ook een register bij van de producten die niet aan de richtlijn voldoen en klachten die er zijn over dit product.

1.5: Toezichthouder

Als de toezichthouder een gemotiveerd verzoek doet, moet de fabrikant in begrijpelijke taal informatie/documentatie geven over de toegankelijkheid van het product. Als de toezichthouder verzoekt om je product toegankelijk te maken, moet je daaraan meewerken.

1.6: Iemand machtigen

Een fabrikant mag via een schriftelijk mandaat een gemachtigde aanstellen. De gemachtigde mag alle verplichtingen uit deze richtlijn uitvoeren voor de fabrikant, behalve het opstellen van de technische documentatie en het waarborgen dat de producten toegankelijk zijn.

2: Distributeurs

2.1: Controleren

Voordat je een product in de handel brengt controleer je of:

 • het product is voorzien van CE-markering;
 • de vereiste documenten en veiligheidsinformatie bij het product zitten en geschreven in begrijpelijke taal;
 • het product een type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel heeft op het product zelf, de verpakking of een bijgevoegd document;
 • de fabrikant in makkelijke taal haar naam, geregistreerde handelsnaam of hun geregistreerd merk en het contactadres heeft staan op het product, de verpakking of een bijgevoegd document.

2.2 Als een product niet aan de richtlijnen voldoet

Als je een product in de handel wil brengen, maar vermoed dat het product niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoet, meld je het bij de fabrikant of importeur en de toezichthouder.

Je brengt het product niet in de handel totdat het toegankelijk is.

Heb je het vermoeden dat een product in de handel niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoet, dan meld je dat direct aan de toezichthouders van alle landen waar het product in de handel is. Je legt uit waarom het product niet voldoet aan de richtlijn en wat je gaat doen om het toegankelijk te maken.

Je neemt dus ook onmiddellijk maatregelen zodat het product wel voldoet aan de richtlijnen. Indien nodig haal je het product uit de handel.

2.2: Toezichthouder

Als de toezichthouder een gemotiveerd verzoek doet, moet de distributeur in begrijpelijke taal informatie/documentatie geven over de toegankelijkheid van het product.

Als de toezichthouder verzoekt om het product toegankelijk te maken, moet je daaraan meewerken.

2.3: Overige eisen

In de periode dat je verantwoordelijk bent voor het product, zorg je ervoor dat de opslag- en vervoersomstandigheden geen negatieve invloed hebben op de toegankelijkheid van het product.

3: Importeurs 

Als importeur moet je zorgen dat je product een aantal gegevens vermeld zoals:

 • Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk
 • Contactadres: één centraal punt (geschreven in makkelijke taal, zoals B1 niveau)

Als dat niet mogelijk is, zet dan de gegevens op de verpakking of in een document bij het product.

3.1: Controleren

Voordat je een product in de handel brengt controleer je of:

 • De fabrikant de conformiteitsbeoordeling heeft uitgevoerd;
 • De fabrikant de technische documentatie heeft opgesteld;
 • Het product is voorzien van CE-markering;
 • De vereiste documenten bij het product zitten;
 • Het product een type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel heeft op het product zelf, de verpakking of een bijgevoegd document;
 • De fabrikant in makkelijke taal haar naam, geregistreerde handelsnaam of hun geregistreerd merk en het contactadres heeft staan op het product, de verpakking of een bijgevoegd document.

Als je een product in de handel wil brengen, maar vermoed dat het product niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoet, meld je het bij de fabrikant en de toezichthouder. Je brengt het product niet in de handel totdat het toegankelijk is.

3.2: Als een product niet aan de richtlijn voldoet

 • Als je vermoed dat een product niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoet, meld je dat direct aan de toezichthouders van alle landen waar het product in de handel is. Je legt uit waarom het product niet voldoet aan de richtlijn en wat je gaat doen om het toegankelijk te maken.
 • Je neemt dus ook onmiddellijk maatregelen zodat het product wel voldoet aan de richtlijnen. Indien nodig haal je het product uit de handel.
 • Je houdt ook een register bij van de producten die niet aan de richtlijn voldoen en klachten die er zijn over dit product.

3.3: Toezichthouder

 • Als de toezichthouder een gemotiveerd verzoek doet, moet de importeur in begrijpelijke taal informatie/documentatie geven over de toegankelijkheid van het product.
 • Op verzoek van de toezichthouder overhandig je je de technische documentatie (opgesteld door de fabrikant).
 • Als de toezichthouder verzoekt om het product toegankelijk te maken, moet je daaraan meewerken.

3.4: Overige eisen

 • Je bewaart gedurende vijf jaar een kopie van de EU-conformiteitsverklaring.
 • In de periode dat je verantwoordelijk bent voor het product, zorg je ervoor dat de opslag- en vervoersomstandigheden geen negatieve invloed hebben op de toegankelijkheid van het product.

Bron: European Accessibility Act (EAA)

Veelgestelde vragen

Voor tweedehands producten gelden dezelfde regels als voor nieuwe producten. Tweedehands producten die voor 28 juni 2025 al op de Europese markt waren hoeven niet aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

Tweedehands producten die van buiten de EU komen en op 28 juni 2025 of later op de Europese markt worden gebracht moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Als je als onderneming na 28 juni 2025 niet aan de toegankelijkheidseisen houdt, kun je een boete opgelegd krijgen. Hoe hoog die boete is kan per dienst of product verschillen.

De toezichthouder baseert zich voor het bepalen van de hoogte van de boete op de wetgeving die van toepassing is op de dienst of het product.

Ja, zowel het product zelf als de informatie over het product moeten toegankelijk zijn. Dat staat in bijlage I, afdeling I van de richtlijn.

Voor producten geldt dat ze aan de richtlijn moeten voldoen als ze op 28 juni 2025 of later op de Europese markt worden gebracht. Indien een product voorafgaand aan deze datum al op de markt was en vanaf 28 juni nog steeds te koop is, is het niet verplicht om het product aan te passen. We moedigen het wel aan, want uiteindelijk is het belangrijk dat alle producten toegankelijk zijn!

Voor diensten geldt iets anders. Alle diensten moeten vanaf 28 juni 2025 aan de richtlijn voldoen, ook als deze voorafgaand aan deze datum al werden aangeboden op de markt. Dit heeft ermee te maken dat bestaande online diensten beter aan te passen zijn dan een bestaand fysiek product. Hierbij geldt wel dat als er sprake is van een lopend contract (bijvoorbeeld een telefoonabonnement of een hypotheek), de eisen niet direct van toepassing zijn. Indien het contract niet wordt gewijzigd, kan het blijven doorlopen tot uiterlijk vijf jaar na 28 juni 2025.

Vanaf 28 juni 3030 moeten ook lopende contracten aan de toegankelijkheidseisen voldoen.

Ja. In artikel 3 onder 30 van de richtlijn worden e-handelsdiensten gedefinieerd als diensten die worden verleend op afstand, via websites en diensten op basis van mobiele apparaten, langs elektronische weg en op individueel verzoek van een consument met het oog op het sluiten van een consumentenovereenkomst.

Het boeken van een hotelkamer via een website kan worden gezien als een e-handelsdienst omdat deze is gericht op het sluiten van een consumentenovereenkomst, waarmee hotel en consument (gast) de overeenkomst aangaan waarbij consument tegen betaling gebruik zal maken van de hotelkamer.

De overheid werkt met MKB-Nederland en VNO-NCW samen om ondernemers goed te informeren over de toegankelijkheidseisen. In 2023 wordt bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal ontwikkeld waarin de eisen per product en dienst inzichtelijk worden gemaakt en worden er informatiesessies voor ondernemers georganiseerd.

Deze sessies zullen samen met de lessons learned worden verspreid via kanalen als brancheverenigingen en Ondernemersplein.

Europese toegankelijkheidswet voor ondernemers - MKB Toegankelijk

Vanaf 28 juni 2025 wordt toezicht gehouden op het naleven van de toegankelijkheidseisen. Omdat de producten en diensten verschillende sectoren raken, houden ook verschillende organisaties toezicht.

Voor alle producten, zoals gedefinieerd onder artikel 2 onder 1 van de richtlijn, is dat de Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom).

Voor diensten, zoals gedefinieerd onder artikel 2 onder 2 van de richtlijn, zijn er verschillende toezichthouders:

 • Voor elementen van personenvervoer per vliegtuig, bus, trein en over water is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport;
 • Voor bankdiensten voor consumenten en e-handelsdiensten van financiële aard wordt de Autoriteit Financiële Markten aangewezen als toezichthouder;
 • Voor e-boeken en diensten die toegang geven tot audiovisuele mediadiensten wordt het Commissariaat voor de Media aangewezen als toezichthouder;
 • Voor telecommunicatiediensten en e-handelsdiensten is dat de Autoriteit Consument en Markt;
 • Tenslotte zal de Inspectie J&V toezicht houden op het noodnummer 112.

Staat jouw vraag er niet bij?

Dan staat het projectteam van MKB Toegankelijk voor je klaar. Neem contact op en stel jouw vraag. Je hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Neem contact met ons op