Addendum actieplannen branches

Alle partners hebben zich ook in de verlening van het programma, vanaf 2021, verbonden aan MKB Toegankelijk. De samenwerking is gecontinueerd en afspraken zijn in de lijn van de eerder samengestelde actieplannen verwerkt in een addendum. Dit is de tekst van het geanonimiseerde addendum.

Verlenging Actieplan {naam branche}

In 2021 heeft {naam branche} een actieplan opgesteld met als doel ondernemers bewust te maken van hindernissen voor mensen met een beperking, de keuzemogelijkheden voor personen met een beperking  verruimen en inclusief denken in de sector bevorderen. {naam branche} en MKB-Nederland willen de huidige samenwerking vanuit het programma MKB Toegankelijk graag voortzetten. {naam branche} zal zich in de toekomst blijvend inzetten op het thema ‘toegankelijkheid’. {naam branche} continueert de huidige activiteiten en afspraken en focust daarnaast op nieuwe activiteiten. MKB-Nederland biedt hierbij ondersteuning aan.

Communicatie

Structureel: [naam branche] communiceert over toegankelijkheid via verschillende kanalen zoals nieuwsbrieven, website, social media en (eventuele) vakbladen. Het projectenbureau van MKB-Nederland levert relevante en actuele content, artikelen en tips.

Best practices verzamelen en delen

Structureel: [naam branche] maakt goede voorbeelden en positieve ervaringen vanuit de branche inzichtelijk om andere ondernemers te stimuleren. Deze verhalen worden samen ontwikkeld met het projectenbureau en gedeeld op o.a. www.mkbtoegankelijk.nl.

Bijeenkomst(en) voor leden

Structureel: [naam branche] organiseert een (online) evenement over toegankelijkheid. Dit kan een losstaand evenement zijn of er kan worden aangesloten bij een bestaand evenement. Het projectbureau van MKB-Nederland biedt ondersteuning in de organisatie (opstellen programma, aanleveren van sprekers, etc.).

Verspreiding van tools

Structureel: [naam branche] verspreidt bestaande en nog te ontwikkelen tools zoals: stoomcursus gebarentaal, de zelfscan fysieke toegankelijkheid en de videoreeks over sociale toegankelijkheid.

MKB Toegankelijke route

Structureel: In 2021 is het projectenbureau van MKB-Nederland met de MKB Toegankelijke route gestart. In korte tijd worden ondernemers, die binnen een vooraf gekozen winkelgebied gevestigd zijn, naar een minimaal erkend ‘basisniveau’ toegankelijkheid gebracht. [naam branche] zorgt ervoor dat de achterban op de hoogte is en nodigt hen uit om deel te nemen aan de routes.

Digitale Toegankelijkheid

Structureel: [naam branche] zorgt ervoor dat het kennisniveau o.g.v. digitale toegankelijkheid van leden verhoogd en brengt de zelfscan digitale toegankelijkheid onder de aandacht. Daarnaast bekijkt [naam branche] samen met het projectenbureau van MKB-Nederland hoe aanbieders uit de markt kunnen worden gestimuleerd om de toegankelijkheid van websites en softwarepakketten te verhogen.

Maatschappelijk overleg

2 maal per jaar: [naam branche] zal deelnemen aan het Maatschappelijk overleg dat wordt georganiseerd door MKB-Nederland. Aan dit overleg nemen o.a. brancheorganisaties en de Alliantie voor Inclusie deel. Tijdens dit overleg worden o.a. nieuwe inzichten, best practices en ervaringsverhalen gedeeld.