Actieplan poppodia, evenementen, muzieklocaties en festivals

Willem Westermann (vereniging van Evenementenmakers) en Berend Schans (vereniging Nederlandse poppodia en festivals) boden op 14 juni 2018 hun gezamenlijke Actieplan Toegankelijkheid aan minister Hugo de Jonge van VWS aan. Hieronder vind je de tekst van het plan.

Over VVEM en VNPF

De VVEM en VNPF zijn dé brancheverenigingen voor de evenementen, poppodia en festivals. Met veel leden in heel Nederland vertegenwoordigen wij  ruim 86.000 evenementen en festivalondernemers met  zo’n 70.000 medewerkers. Wij maken ons sterk voor een professionele en toekomstbestendige branche voor evenementen en festivals. Onze leden ondersteunen wij met kennis, belangenbehartiging, advies, (financiële) voordelen en inspiratie. 

Muzieklocaties

De VVEM en VNPF hebben diverse leden. Zij gebruiken vaste evenementengebouwen en tijdelijke evenementenlocaties, vaste poppodia en heel flexibel gebruikte plekken waar (meestal) muziek gemaakt wordt. Om het brede scala één naam te geven gebruiken we hier de term ‘muzieklocaties’. 

Vergroten bewustwording, vergroten toegankelijkheid

De VVEM en VNPF onderstrepen het belang van het vergroten van bewustwording en toegankelijkheid. Een beperking wordt immers pas een belemmering als de evenementen- en festivalondernemer of het personeel er geen rekening mee houdt. Gelukkig wordt in vrijwel elke muzieklocatie al gewerkt vanuit het principe van gastvrijheid. Iedereen is welkom. Belangrijk is ervoor te zorgen dat ook iedereen zich welkom voelt 

Over dit actieplan

In dit sectorplan staan concrete maatregelen om het bewustzijn onder evenementen- en festivalondernemers en personeel te vergroten. Ook gaat dit plan over projecten die de toegankelijkheid bevorderen. Ook voorziet het plan in structureel overleg met de Alliantie voor Inclusie, door deelname aan een maatschappelijk overleg georganiseerd door MKB-Nederland en VNO-NCW. Het doel van dit sectorplan is niet alleen bewustwording te vergroten, maar ook de keuzemogelijkheden voor personen met een handicap te verruimen en het inclusief denken in de sector evenementen en festivals te bevorderen. Dit zal er geleidelijk toe leiden dat muzieklocaties steeds meer voorzieningen treffen voor mensen met een beperking. Voorzieningen kunnen bovendien immaterieel zijn, dan gaat het om de juiste bejegening, duidelijke communicatie en voldoende aandacht voor mensen met een beperking.  

Winst

Niet alleen klanten met een beperking profiteren van meer toegankelijkheid. Ook klanten zonder beperking kunnen hier baat bij hebben. Mensen met een kinderwagen of rollator bijvoorbeeld. Een toegankelijk poppodium, evenement of festival is gastvrij voor een breed publiek. Zeker 15% van de Nederlandse samenleving heeft een vorm van een beperking. Als deze mensen een muzieklocatie kunnen binnenkomen, eenvoudig gebruik kunnen maken van de producten en diensten en zich welkom voelen, zullen ze wellicht vaker terugkomen. Bovendien groeit ook de groep ouderen in Nederland snel. Winst dus: op gastvrijheid en op maatschappelijk gebied. 

Communicatie

Het actief uitdragen van het belang van toegankelijkheid onder ondernemers en personeel zal een impuls geven aan toegankelijkheid in de sector. Communiceren over toegankelijkheid heeft naast het agenderen van het thema en het vergroten van het bewustzijn ook tot doel om ondernemers en personeel te informeren, te inspireren en te activeren. MKB-Nederland zal een landelijk communicatietraject starten, waarbij diverse brancheorganisaties aangesloten zijn. Hierbij zal aandacht zijn voor het belang van toegankelijkheid, voor praktische tips en handvatten én voor verhalen en ervaringen van ondernemers. Juist die persoonlijke verhalen zijn waardevol: ondernemers laten zich graag inspireren door mensen in een vergelijke situatie. Met de website www.mkbtoegankelijk.nl zorgt MKB-Nederland voor een centrale plek voor ondernemers, met concrete tips en ervaringsverhalen.  

MKB-Nederland zorgt ieder kwartaal voor een communicatietoolkit voor brancheorganisaties, met onder meer standaard teksten, verwijzingen naar www.mkbtoegankelijk.nl en communicatietips. De VVEM en VNPF zullen de content waar nodig en mogelijk sectorspecifiek maken (in samenwerking met MKB-Nederland) en actief verspreiden onder hun achterban. Hiertoe is het project MKB-Toegankelijk opgestart. Met behulp van deze sector-overschrijdende aanpak en een continue communicatieflow zullen ondernemers en werknemers worden bereikt.  

Website

De VVEM en VNPF  gaan op hun websites aandacht besteden aan het thema met o.a. tips voor een toegankelijk poppodium, evenement en festival. 

Nieuwsbrieven

De VVEM en VNPF  beschikken over een maandelijkse, respectievelijk wekelijkse nieuwsbrief. De VVEM EN VNPF zullen via deze nieuwsbrief relevante informatie over toegankelijkheid ontsluiten.  

Sociale Media

De VVEM en VNPF besteden aandacht aan het thema via hun sociale mediakanalen. Hiervoor maakt zij gebruik van generieke content vanuit het programma MKB Toegankelijk, aangevuld met eigen sectorspecifieke content (zoals voorbeelden en checklist).  

Week van de toegankelijkheid 2018

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid laten maatschappelijke organisaties zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. De VVEM en VNPF zullen waar mogelijk actief aan deze week deelnemen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een schouw of het communiceren van tips. De concrete activiteiten worden vooraf overlegd met de organisatie van de week. Er wordt aangesloten op initiatieven vanuit het programma MKB Toegankelijk rondom deze week.

Promotie producten en tools

De VVEM en VNPF zullen actief de ontwikkelde/te ontwikkelen producten en tools (o.a. MKB-tool Webtoegankelijkheid, MKB-tool Drempelhulp, MKB-tool Toegankelijk Verbouwen) gaan verspreiden onder de achterban. De communicatietoolkits van MKB Toegankelijk helpen hierbij. De VVEM en VNPF zullen hiervoor o.a. de bovengenoemde communicatiekanalen inzetten. 

Beter informeren over toegankelijkheid

Veel mensen met een beperking bereiden een bezoek aan een muzieklocatie graag vooraf voor. Het is daarom belangrijk dat poppodia,  evenementen- en festivalorganisatoren goed communiceren op hun eigen website over de mate van toegankelijkheid van hun locatie en de voorzieningen die zij al getroffen hebben. De VVEM en VNPF zullen hier structureel aandacht voor vragen door middel van tips, goede voorbeelden en handvatten.  

Best practices

Een toegankelijk evenement, poppodium of festival levert ondernemers en bezoekers veel voordelen op. Vaak hebben kleine aanpassingen al grote impact op de toegankelijkheid en gastvrijheid van een onderneming. Het is dan ook logisch dat steeds meer muzieklocaties maatregelen nemen om hun locatie toegankelijk te maken. De goede voorbeelden en positieve ervaringen willen wij gebruiken om ook andere ondernemers enthousiast te maken om aan de slag te gaan met toegankelijkheid. Dit stimuleert andere ondernemers om te onderzoeken wat er bij hun evenement of festival anders kan en maatregelen te nemen. Deze verhalen worden gedeeld op www.mkbtoegankelijk.nl. 

Checklist en trainingsmateriaal

Toegankelijk en gastvrij zijn, is lang niet altijd kostbaar, ingrijpend of ingewikkeld. Het gaat ook om de juiste bejegening. Hoe kun je als medewerker op een evenement of festival goed omgaan met iemand met een beperking? De checklist zal waardevolle tips en aandachtspunten bevatten. De checklist zal in het kader van het programma Alles Toegankelijk door de VVEM en VNPF samen met organisaties voor gehandicapten opgesteld worden en actueel worden gehouden. De checklist is een belangrijk hulpmiddel om kennis en bewustwording bij personeel in de gastvrijheidssector te vergroten.  

Checklist voor ondernemers in de vrijetijdssector

Naast de checklist voor medewerkers zullen MKB-Nederland en de VVEM en VNPF ook een checklist voor ondernemers in de vrijetijdssector maken. Uiteraard met de hulp en kennis van de Alliantie. Deze checklist zal ingaan op algemene voorzieningen voor toegankelijkheid in de sector.  

Digitaal trainingsmateriaal

Het programma MKB Toegankelijk zal ook digitaal trainingsmateriaal ontwikkelen voor ondernemers en medewerkers in de evenementen, festivals en overige vrijetijdssector. Hierbij wordt onderzocht of de e-learningmodule van het afgesloten project Alles Toegankelijk doorontwikkeld kan worden. 

Planning trainingsmateriaal

 • Najaar 2018: Checklists laten beoordelen door VVEM EN VNPF en de Alliantie. Daarna eventueel aanpassen.  
 • Voorjaar 2019: Trainingsmateriaal ontwikkelen samen met VVEM EN VNPF en de Alliantie. 
 • Vanaf najaar 2018: Uitrol checklists en trainingsmateriaal in samenwerking met het programma MKB Toegankelijk. 

Toegankelijkheid van uitgaansgebieden

MKB-Nederland zet met het programma MKB Toegankelijk in op versterken van toegankelijkheid op landelijk niveau via brancheactieplannen, en op lokaal niveau via pilots. Bij de lokale pilots wordt onderzocht hoe de toegankelijkheid van een winkel-/uitgaansgebied als geheel kan worden verbeterd, waarbij zowel ondernemers als de gemeente aan de slag gaan. De pilots richten zich niet alleen op de toegankelijkheid van de bedrijven in het gebied, maar ook op toegankelijkheid van de openbare ruimte (denk aan parkeren). MKB-Nederland en de VNG werken nauw samen in dit project. Bij de lokale pilots worden vertegenwoordigers van nationale en lokale ondernemersorganisaties, de gemeente en Ongehinderd betrokken. Er worden vier of vijf pilot uitgerold.  

De resultaten van de pilots kunnen gebruikt worden als voorbeelden voor andere ondernemers. Altijd vanuit een positieve insteek.  

De VVEM en VNPF blijven op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de lokale pilots van MKB-Nederland en VNG en van de lessen die uit de pilots getrokken kunnen worden.

Niet altijd makkelijk – wel gaan doen

Muzieklocaties hebben soms allerlei uitdagingen, zeker als ze tijdelijk worden gericht. Waar de medewerkers van een vast poppodium weten wat er gebeurt, hoeveel bezoekers op een activiteit mensen afkomen en hoe om te gaan met speciale wensen van bezoekers, is dat bij een grote evenementenhal of festival niet altijd duidelijk. Hier zal de organisator kunnen uitblinken door maatwerk, gericht op de doelgroep en de verwachte aanwezigen. De VVEM en VNPF zullen proberen de organisatoren te helpen met goede tips en adviezen.  

Informatie en en tips in het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid

De VVEM en VNPF zijn intensief betrokken bij het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid. In dit Handboek worden, mede gestimuleerd door aangesloten gemeenten, tips en adviezen opgenomen over tal van onderwerpen. Nu al staan er waardevolle voorbeelden en uitwerkingen over toegankelijkheid in. In samenwerking met de doelgroep kunnen en zullen voorbeelden beter worden uitgewerkt, zal meer uitleg worden gegeven over regelgeving en mogelijkheden om de toegankelijkheid te vergroten en de veiligheid van mensen met een beperking te waarborgen. Het Handboek wordt actueel gehouden. En de informatie is gratis: het Handboek is gratis in te zien en online te gebruiken.  

Planning Handboek

Structureel: Versterken en bijhouden informatie en voorbeelden in het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid. 

Toegankelijke kassa-omgeving

ls gasten met een beperking willen afrekenen, is het makkelijk als het pinapparaat draadloos is of bevestigd is aan een lang snoer. En als het loket of de balie een goede hoogte heeft. De VVEM en VNPF  brengt het belang van een toegankelijke kassaomgeving structureel onder de aandacht van poppodia, evenementen en festivalondernemers. 

MKB-Tool Webtoegankelijkheid

Het internet is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Niet alleen winkelen we massaal online, we reserveren ook overnachtingen en etentjes en we bestellen maaltijden online. Ook vrijwel alle kleine evenementen en festivalorganisatoren hebben een website. Het is belangrijk dat websites van muzieklocaties toegankelijk zijn voor iedereen, zodat ook mensen met een beperking de website kunnen gebruiken. Ook is het prettig als gasten op de website informatie kunnen vinden over de toegankelijkheid van het evenement zelf, zodat zij een bezoek goed kunnen voorbereiden. Een toegankelijke website is bovendien voor alle bezoekers prettiger, overzichtelijker en makkelijker te gebruiken, en beter vindbaar op google.  

Blinden en slechtzienden werken vaak met screenreaders, die voorlezen wat er op het beeldscherm staat. Dit stelt eisen aan de structuur, indeling en het gebruik van de juiste kopjes. Daarnaast is ook kleurgebruik gebruik. Een op de tien mannen is bijvoorbeeld kleurenblind.  

Er bestaan al mondiale en Europese standaarden voor webtoegankelijkheid. Zo moeten alle overheidswebsites in Europa aan de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 voldoen. Voor het midden- en met name kleinbedrijf is de implementatie van deze standaarden echter te ingewikkeld en kostbaar. Thuiswinkel.org, Stichting Accessibility en MKB-Nederland hebben daarom binnen het innovatieprogramma ShoppingTomorrow een expertgroep Webtoegankelijkheid gevormd. 

De expertgroep wil onder meer een tool voor MKB’ers ontwikkelen om bewustwording te vergroten en om technische en organisatorische tips en handvatten te geven. Belangrijk hierbij is dat de kosten in verhouding staan tot het doel. Op www.mkbtoegankelijk.nl zijn al veel tips en achtergrondinformatie te vinden waar ondernemers eenvoudig mee aan de slag kunnen. 

Planning MKB-tool webtoegankelijkheid

 • Najaar 2018: Ontwikkeling MKB-tool Webtoegankelijkheid door o.m. Thuiswinkel.org, Stichting Accessibility, MKB-Nederland binnen de expertgroep e-Accessibility van ShoppingTommorow. 
 • Vanaf maart 2019: De VVEM en VNPF zullen de MKB-tool Webtoegankelijkheid onder de aandacht van hun achterban brengen.  

MKB-Tool Toegankelijk verbouwen

Het is belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van de kansen en mogelijkheden op gebied van toegankelijkheid van hun pand. Voor vaste muzieklocaties als poppodia en evenementenzalen telt dat nadrukkelijk. Het programma MKB Toegankelijk zal in samen met deskundigen uit de achterban een MKB-tool Toegankelijk Verbouwen ontwikkelen. Deze tool (bijvoorbeeld een gedigitaliseerde checklist) zal de belangrijkste aandachtspunten bij toegankelijk verbouwen bevatten. Ook zal er aandacht zijn voor de vragen die met een architect of aannemer besproken kunnen worden bij verbouwplannen. 

Het vergroten van de toegankelijkheid bij een toch al geplande verbouwing, is veel efficiënter en kosten-effectiever dan aanpassingen achteraf. MKB-Nederland zal samen met stakeholders en deskundigen informatie over dit onderwerp verzamelen en dit omzetten in een voor ondernemers met verbouwplannen bruikbare tool. Voor dit onderwerp geldt bij uitstek dat de bewustwording vergroot moet worden. Niet alleen bij muzieklocatie-ondernemers, maar ook bijvoorbeeld bij architecten en aannemers.  

Planning MKB-tool Toegankelijk verbouwen

 • Zomer 2018: MKB-Nederland ontwikkelt samen met stakeholders de MKB-Tool Toegankelijk Verbouwen.
 • Najaar 2018: Start uitrol van de MKB-Tool Toegankelijk Verbouwen.

Opleiding en training

De VVEM en VNPF zullen de verschillende communicatiematerialen onder de aandacht brengen van scholen die bezig zijn met poppodia, evenementen en festivals 

Planning opleiding en training

Vanaf 2019: De VVEM en VNPF zullen opleidingen die iets met evenementen en festivals of poppodia te maken hebben, benaderen met de ontwikkelde communicatiematerialen om ook via deze weg de toegankelijkheid bij evenementen en festivals te bevorderen.   

Assistentiehonden

Assistentiehonden mogen in een poppodium, op een evenement of festival niet meer worden geweigerd. Maar wat doe je zo’n hond aan als je als bezoeker de muziek in gaat? En hoe weet de muzieklocatie wanneer je met een echte assistentiehond te maken hebt? 

De VVEM en VNPF zullen hierover samen met KNGF gaan overleggen. Gezond verstand levert vast goede tips en adviezen. En dan gaan we een communicatieboodschap opstellen. 

Toegankelijkheid muzieklocaties

Mindervalide mensen en ouderen vormen een interessante doelgroep voor de poppodia en evenementensector. Dikwijls hebben ze meer tijd om weg te gaan, ze reizen vaker in het laagseizoen en besteden minstens evenveel aan hun reizen en vrije tijd als anderen. Door de toenemende vergrijzing van de bevolking zal deze groep in de toekomst een belangrijk aandeel van de sector uitmaken. Goede redenen dus om werk te maken van een omgeving die voldoet aan hun behoeften. 

Planning toegankelijkheid muzieklocaties

Voorjaar 2019: De VVEM en VNPF verspreiden tips voor vaste evenementenlocaties om de toegankelijkheid te bevorderen. 

Maatschappelijk overleg

MKB-Nederland en VNO-NCW zullen een maatschappelijk overleg VN-verdrag organiseren, waarin zowel brancheorganisaties als vertegenwoordigers van gehandicapten zullen deelnemen. Dit overleg zal circa 2 keer paar jaar plaatsvinden met als doelen:

 • Bespreken voortgang actieplannen
 • Uitwisseling best practices en valkuilen
 • Bespreken voortgang lokale projecten
 • Bespreken activiteiten projectbureau
 • Afspraken maken

De VVEM en VNPF zullen actief deelnemen aan dit overleg.  

Overhandiging actieplan Overhandiging actieplan. Van links naar rechts: minister Hugo de Jonge, Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland, Willem Westermann van de VVEM en Berend Schans van de VNPF. Foto: Rolf van Koppen