Actieplan Energie-Nederland

Energie Nederland stelde in 2021 een actieplan Digitale Toegankelijkheid op. Dit is de tekst van het plan.

A. Over Energie-Nederland – Inleiding en doelstelling

Wij zijn de branchevereniging van de energiesector en vertegenwoordigen energiebedrijven die actief zijn in productie, handel en levering van elektriciteit, gas en warmte. Ook bedrijven die een andere relatie hebben tot de energiemarkt kunnen zich bij ons aansluiten. Denk aan bedrijven met producten en diensten die een bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening, of bedrijven die de energiemarkt faciliteren. Wij zijn dé partner van overheid en samenleving om de verduurzaming verder vorm te geven.
Energie-Nederland gaat voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening; wij zijn een van de trekkers van het Klimaatakkoord.

Vergroten van bewustwording en verhogen van digitale toegankelijkheid

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders kunnen niet vanzelfsprekend gebruik maken van websites of webwinkels. Bijvoorbeeld omdat ze slechtziend, blind of kleurenblind zijn. Door de vergrijzing wordt deze groep steeds groter. Energie-Nederland vindt het belangrijk dat iedereen online kan winkelen en online informatie kan vinden. Een toegankelijke website of webwinkel is maatschappelijk van groot belang. Het zorgt ervoor dat niemand wordt uitgesloten. Daarnaast is een toegankelijke website of webwinkel ook commercieel interessant.

Technologische ontwikkelingen en digitalisering van de samenleving zorgen voor steeds meer winkelgemak. Laat juist mensen met een beperking profiteren van gemakkelijk online informatie vinden en online winkelen. Wanneer een website hier onvoldoende op is ingericht, loopt de ondernemer een belangrijke en grote doelgroep mis.

Naast verbreding van de klantgroep of een hoger bezoekersaantal zijn er meer commerciële redenen die het interessant maken om je website en/of webwinkel beter toegankelijk te maken. Het zijn immers niet alleen de mensen met een beperking die moeite kunnen hebben met het begrijpen van de website. Ook Google indexeert bijvoorbeeld alle informatie op een website om deze te ranken in de zoekresultaten. Hoe toegankelijker deze informatie is hoe beter de zoekmachine een website kan ranken. Digitale toegankelijkheid bevordert bovendien ook de conversieoptimalisatie. Iemand die gemakkelijk zijn weg kan vinden op een website, gaat sneller over tot een aankoop, aanvraag of klik.

Probeer eens zonder geluid, zicht of de muis, je favoriete (online) webwinkels en websites te bezoeken. Voor een grote groep Nederlanders is dit de dagelijkse realiteit. Een positieve ervaring op een (toegankelijke) website die het gemak voor deze doelgroep vergroot, zorgt niet alleen voor extra terugkerende bezoekers/klanten. Maar zorgt vooral ook voor een positieve maatschappelijke impact.

Het doel van dit sectorplan is:

1. Leden van Energie-Nederland bewust maken van hindernissen voor mensen met een beperking.
2. De keuzemogelijkheden voor personen met een handicap verruimen.
3. Inclusief denken in de sector bevorderen.

B. Activiteiten

1. Best practices

Een toegankelijke website levert ondernemers en klanten veel voordelen op. Vaak hebben kleine aanpassingen al grote impact op de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van een onderneming. Het is dan ook logisch dat steeds meer ondernemers maatregelen nemen om hun digitale omgeving toegankelijk te maken. De goede voorbeelden en positieve ervaringen wil Energie-Nederland gebruiken om ook andere ondernemers enthousiast te maken om hun website toegankelijker te maken. Deze verhalen worden gedeeld op www.mkbtoegankelijk.nl.

Structureel: Energie-Nederland maakt goede voorbeelden en positieve ervaringen vanuit de branche inzichtelijk om andere ondernemers te stimuleren.

Deze verhalen worden samen ontwikkeld met het projectenbureau van MKB-Nederland en gedeeld op o.a. www.mkbtoegankelijk.nl.

De Toegankelijkheidsakte

Op 8 november 2018 is in Brussel een akkoord bereikt over de Toegankelijkheidsakte, met een overgangsperiode van 5 jaar. Het doel van deze Europese richtlijn is de
toegankelijkheid tot bepaalde producten en diensten voor mensen met een beperking verbeteren. Deze akte verplicht banken, diensten voor personenverkeer en e-commerce partijen om hun websites toegankelijk te maken. Dus ook ondernemers die online diensten en producten aanbieden dienen voor 8 november 2023, zorg te dragen voor een toegankelijke website. Om ondernemers hierbij te helpen heeft MKB-Nederland samen met Thuiswinkel.org, de brancheorganisatie voor webwinkels en Accessibility een ‘Zelfscan Digitale Toegankelijkheid’ ontwikkeld.

2. Zelfscan Digitale Toegankelijkheid

De Zelfscan Toegankelijkheid stimuleert en helpt ondernemers om aan de slag te gaan met hun digitale toegankelijkheid. De zelfscan voert na het invullen van het webadres
automatisch een aantal tests uit. Binnen enkele seconden zie je welke aandachtspunten er zijn voor de website. Slechts een beperkt deel van de internationale
toegankelijkheidscriteria kan betrouwbaar automatisch worden getest. De uitkomsten geven dus geen volledig beeld, maar een indicatie waarmee een ondernemer aan de slag
kan. De scan wordt momenteel uitgebreid met meer meetpunten, tips, uitgebreide testuitslag in de vorm van een rapport en ervaringsverhalen. Daarnaast kunnen ondernemers zich aanmelden.

Structureel: Energie-Nederland zorgt voor bekendheid met de zelfscan onder de achterban.

C. Communicatie

MKB-Nederland start een landelijke campagne over digitale toegankelijkheid, waarbij diverse brancheorganisaties zijn aangesloten. Met de website www.mkbtoegankelijk.nl zorgt MKB-Nederland voor een centrale plek voor ondernemers, met concrete tips, handvatten en ervaringsverhalen. Energie-Nederland zal haar leden actief benaderen over digitale toegankelijkheid en geeft een impuls aan de bewustwording om daarmee de digitale toegankelijkheid te verhogen. Communiceren over een toegankelijke sector heeft niet alleen tot doel om het thema te agenderen en het bewustzijn te vergroten, maar ook om ondernemers en personeel te informeren, te inspireren en te activeren. MKB-Nederland stuurt de brancheorganisaties ieder kwartaal een communicatietoolkit, met onder meer standaardteksten, en communicatietips. Energie-Nederland zal de informatie in samenwerking met MKB-Nederland waar nodig en mogelijk sectorspecifiek maken en verspreiden onder haar leden.

Structureel: Communicatie

Energie-Nederland communiceert over digitale toegankelijkheid via haar nieuwsbrieven. Het projectenbureau van MKB-Nederland levert relevante en actuele content, artikelen en tips.

Structureel: Bijeenkomst(en) voor leden

Energie-Nederland organiseert een (online) evenement over digitale toegankelijkheid. Dit kan een losstaand evenement zijn of er kan worden aangesloten bij een bestaand
evenement. Het projectbureau van MKB-Nederland biedt ondersteuning in de organisatie (opstellen programma, aanleveren van sprekers, etc.).

Structureel: In gesprek met webbouwers en softwareleveranciers

Energie-Nederland onderzoekt in samenwerking met het projectenbureau welke webbouwers en softwareleveranciers de achterban bedienen. Ook deze partijen worden bewust gemaakt van digitale toegankelijkheid. Met als doel dat de websitebouwers en softwarebedrijven digitale toegankelijkheid integraal meenemen in de dienstverlening richting ondernemers.

Structureel: Promotie producten en tools

Energie-Nederland zal de ontwikkelde/te ontwikkelen producten en tools zoals de zelfscan digitale toegankelijkheid verspreiden onder haar leden m.b.v. communicatietoolkits van MKB Toegankelijk.

D. Overleggen VN-Verdrag met partnerorganisaties

Maatschappelijk overleg

MKB-Nederland organiseert een maatschappelijk overleg VN-verdrag, waaraan zowel brancheorganisaties als de Alliantie voor Inclusie deelnemen. Dit overleg zal ongeveer twee keer per jaar plaatsvinden. Energie-Nederland zal actief deelnemen aan dit overleg. Doelen van dit overleg zijn:

  • Bespreken voortgang actieplannen
  • Uitwisseling best practices en valkuilen
  • Bespreken activiteiten projectbureau
  • Afspraken maken