Actieplan Dibevo

Jessie Megens van Dibevo bood op 14 juni 2018 haar Actieplan Toegankelijkheid aan minister Hugo de Jonge van VWS aan. Je leest hier het volledige plan.

Over Dibevo

Dibevo is de brancheorganisatie voor ondernemers in de gehele gezelschapsdierensector. Dibevo verenigt de gehele bedrijfskolom binnen de huisdierenbranche. Het ledenbestand van Dibevo omvat ruim 1.400 bedrijven en bestaat uit: 

 • dieren-,  aquarium- en hengelsportspeciaalzaken
 • tuincentrum met afdeling ‘dier’
 • dierverzorgende bedrijven, zoals dierenpensions en trimsalons
 • fabrikanten van en de groothandels in dierenbenodigdheden en –voeders en artikelen ten behoeve van de hengelsport
 • im- en exporteurs van levende dieren, aquarium- en vijvervissen
 • daarnaast heeft Dibevo 1.000 indirecte leden via de beroepsvereniging ABHB (trimsalons). 

Dibevo geeft haar leden advies, informatie, kortingen en scholing. Daarnaast organiseert Dibevo thema- en voorlichtingsbijeenkomsten en geeft het Dibevo-Vakblad uit. Dibevo organiseert de enige vakbeurs in de branche: de Dibevo-Vakbeurs, in 2018 de Dibevo University. 

Vergroten bewustwording, vergroten toegankelijkheid

Dibevo onderstreept het belang van het vergroten van bewustwording en toegankelijkheid. Een beperking wordt immers pas een belemmering als de ondernemer of het personeel er helemaal geen rekening mee houdt. Gelukkig wordt in elke dierenspeciaalzaak al gewerkt vanuit het principe van klantvriendelijkheid. Iedereen is welkom. Belangrijk is ervoor te zorgen dat ook iedereen zich ook welkom voelt.  

Over dit actieplan

Dit sectorplan bevat concrete maatregelen om het bewustzijn onder ondernemers en werknemers te vergroten, en het bevat projecten die de toegankelijkheid bevorderen. Daarnaast voorziet het sectorplan in structureel overleg met de Alliantie voor Inclusie, door deelname aan een maatschappelijk overleg georganiseerd door MKB-Nederland en VNO-NCW. Het doel van dit sectorplan is niet alleen bewustwording te vergroten, maar ook de keuzemogelijkheden voor personen met een handicap te verruimen en het inclusief denken in de sector te bevorderen. Dit zal er geleidelijk toe leiden dat winkels steeds meer algemene voorzieningen zullen treffen, waar iedereen gebruik van kan maken. Een belangrijke voorziening is bovendien immaterieel en gaat om de juiste bejegening, duidelijke communicatie en voldoende aandacht voor mensen met een beperking.  

Winst

Niet alleen klanten met een beperking profiteren van meer toegankelijkheid, ook klanten zonder beperking kunnen hier baat bij hebben. Klanten met een kinderwagen of rollator bijvoorbeeld. Een toegankelijk bedrijf is klantvriendelijk voor een breed publiek. Zeker 15% van de Nederlandse samenleving heeft een vorm van een beperking. Wanneer deze groep een winkel kan binnenkomen, eenvoudig gebruik kan maken van de producten en diensten en zich welkom voelt, worden ze al snel vaste klant. Bovendien groeit ook de groep ouderen in Nederland snel. Winst dus: op klantvriendelijkheid en op maatschappelijk gebied.  

Communicatie

Het actief uitdragen van het belang van toegankelijkheid onder winkeliers en personeel zal een impuls geven aan toegankelijkheid in de sector. Communiceren over toegankelijkheid heeft naast het agenderen van het thema en het vergroten van het bewustzijn ook tot doel om ondernemers en personeel te informeren, te inspireren en te activeren. MKB-Nederland zal een landelijk communicatietraject starten, waarbij diverse brancheorganisaties, waaronder Dibevo, aangesloten zijn. Met de website www.mkbtoegankelijk.nl zorgt MKB-Nederland voor een centrale plek voor ondernemers, met concrete tips, handvatten en ervaringsverhalen.  

MKB-Nederland zorgt ieder kwartaal voor een communicatietoolkit voor brancheorganisaties, met onder meer standaard teksten, verwijzingen naar www.mkbtoegankelijk.nl en communicatietips. Dibevo zal de content waar nodig en mogelijk sectorspecifiek maken (in samenwerking met MKB-Nederland) en actief verspreiden onder haar achterban. Hiertoe is het project MKB-Toegankelijk opgestart. Met behulp van deze sector-overschrijdende aanpak en een continue communicatieflow zullen ondernemers en werknemers worden bereikt. 

Website

Dibevo besteedt op haar website www.dibevo.nl aandacht aan het thema met o.a. tips voor een toegankelijke dierenspeciaalzaak. 

Nieuwsbrieven

Dibevo beschikt over een tweewekelijkse nieuwsbrief. Dibevo zal ervoor zorgen dat via deze nieuwsbrief relevante informatie over MKB-Toegankelijk ontsloten wordt 

Sociale Media

Dibevo besteedt aandacht aan het thema op de sociale mediakanalen van de brancheorganisatie. Gedeeltelijk op basis van generieke content opgesteld door MKB-Toegankelijk en gedeeltelijk met van eigen sectorspecifieke content zoals best practices en checklists.  

Week van de toegankelijkheid 2018

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid laten maatschappelijke organisaties zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. Dibevo zal actief aan deze week deelnemen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een schouw of het communiceren van tips. De concrete activiteiten worden vooraf overlegd met de organisatie van de week. Er wordt aangesloten op initiatieven vanuit het programma MKB Toegankelijk rondom deze week. 

Promotie producten en tools

Dibevo zal actief de ontwikkelde producten en tools (o.a. MKB-tool Webtoegankelijkheid, MKB-tool Drempelhulp, MKB-tool Toegankelijk Verbouwen) verspreiden onder de achterban. MKB-Toegankelijk verzorgt hiervoor communicatiemiddelen (zoals algemene content) om de uitrol te bespoedigen. Hiervoor kunnen de bovengenoemde communicatiekanalen van Dibevo worden ingezet. 

Best practices

Een toegankelijke winkel levert ondernemers en klanten veel voordelen op. Vaak hebben kleine aanpassingen al grote impact op de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van een onderneming. Het is dan ook logisch dat steeds meer ondernemers maatregelen nemen om hun winkel toegankelijk te maken. De goede voorbeelden en positieve ervaringen willen wij gebruiken om ook andere ondernemers enthousiast te maken over de projecten binnen MKB-Toegankelijk. Dit jaagt andere winkeliers aan om te onderzoeken wat er in hun bedrijf anders kan en om maatregelen te nemen. Recente voorbeelden zijn te vinden op www.mkbtoegankelijk.nl 

Checklists en trainingsmateriaal

Checklist voor medewerkers

Toegankelijk en klantvriendelijk zijn, is lang niet altijd kostbaar, ingrijpend of ingewikkeld. Vaak gaat het gewoon om de juiste bejegening. Hoe kun je als medewerker in de detailhandel goed omgaan met iemand met een beperking? De checklist voor bevat waardevolle tips en aandachtspunten. De checklist is in het kader van het programma Alles Toegankelijk samen met organisaties voor gehandicapten opgesteld en is nog steeds actueel. De checklist is een belangrijk hulpmiddel om kennis en bewustwording bij personeel in de detailhandel te vergroten.  

Checklist voor ondernemers

Door gebruik te maken van bestaande informatie en de producten van het voormalige project Alles Toegankelijk zal ook een checklist voor ondernemers in de detailhandel worden opgesteld. Hierin komen naast tips over bejegening, ook een aantal aandachtspunten voor de fysieke toegankelijkheid aan de orde.  

Digitaal trainingsmateriaal

Het programma MKB Toegankelijk zal ook digitaal trainingsmateriaal ontwikkelen voor ondernemers en medewerkers de detailhandel. Hierbij wordt onderzocht of de e-learningmodule van het afgesloten project Alles Toegankelijk doorontwikkeld kan worden. 

Planning checklists en trainingsmateriaal

 • Voorjaar 2018: Checklists laten beoordelen door door Dibevo en de Alliantie. Daarna eventueel aanpassen. 
 • Zomer 2018: Traingingsmateriaal ontwikkelen samen met Dibevo en de Alliantie.
 • Vanaf najaar 2018: Uitrol checklists en trainingsmateriaal in samenwerking met het programma MKB Toegankelijk.

Toegankelijkheid winkel-/horecagebied

Het bedrijfsleven zet in op versterken toegankelijkheid op landelijk niveau via branche-actieplannen, en op lokaal niveau via pilots. Bij de lokale pilots wordt onderzocht hoe de toegankelijkheid van een winkel-/horecagebied als geheel kan worden verbeterd. MKB-Toegankelijk en de VNG werken nauw samen in dit project. Bij de lokale pilots worden de vertegenwoordigers van de plaatselijke ondernemersorganisatie(s), de gemeente en Ongehinderd betrokken. Er worden vier á vijf pilots volgtijdelijk georganiseerd.  

De resultaten van de pilots kunnen gebruikt worden als voorbeelden voor andere ondernemers. Altijd vanuit een positieve insteek en niet met een wijzende vinger. Dibevo zal de lokale pilots van MKB-Toegankelijk en VNG op afstand volgen en de achterban over de resultaten informeren. 

MKB-tool Drempelhulp

Veel winkels hebben een drempel bij de entree. Zelfs een onopvallende drempel van slechts 2 cm kan al belemmerend zijn voor mensen met een beperking en mensen die slecht ter been zijn. Bovendien wordt de groep ouderen snel groter en lopen zij meer risico’s om te vallen. Goede redenen om drempels in de detailhandel waar mogelijk weg te nemen. Een drempelhulp is een hulpmiddel voor het gelijk maken van drempels. Bedrijven kunnen hiermee hun pand toegankelijk maken voor rolstoelen, rollators, kinderwagens, buggy’s en scootmobiels.  

Er zijn veel verschillende drempels en er is een grote diversiteit aan drempelhulpen. De keuze voor een drempelhulp is daarom niet eenvoudig voor een ondernemer. Om winkeliers hierbij te helpen, zal het programma MKB Toegankelijk een MKB-tool Drempelhulp ontwikkelen met informatie die ondernemers op weg helpt. Met deze tool kan de ondernemer bepalen of hij een drempelhulp nodig heeft en welke stappen hij kan nemen. De tool vergroot tevens de bewustwording van het belang van een drempelvrije detailhandel. 

Planning MKB-tool Drempelhulp

 • Zomer 2018: Ontwikkeling MKB-tool Drempelhulp. Dit is een hulpmiddel bij selecteren/oriënteren en aandachtspunten bij de aanschaf van een drempelhulp 
 • Zomer 2018: Toetsen drempelhulp,
 • Najaar 2018: Start uitrol MKB-tool Drempelhulp bij achterban Dibevo.

Toegankelijke kassa-omgeving

Wanneer gasten met een beperking willen afrekenen is het makkelijk als het pinapparaat draadloos is of aan een snoer zit. Een pinapparaat wat vast zit, maakt het afrekenen voor sommige mensen met een beperking lastig. Er is dan weinig bewegingsruimte. Dibevo zorgt er voor dat het belang van een toegankelijke kassaomgeving structureel onder de aandacht van de achterban wordt gebracht.  

MKB-tool Webtoegankelijkheid

Het internet is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Niet alleen winkelen we massaal online, we reserveren ook overnachtingen en we bestellen maaltijden online. Ook vrijwel alle kleine winkels hebben een website. Het is belangrijk dat webwinkels toegankelijk zijn voor iedereen, zodat ook mensen met een beperking de website kunnen gebruiken.  

Een toegankelijke(r) website heeft ook belangrijke voordelen voor ondernemer. De website is een stuk beter vindbaar op Google (die toegankelijk sites beter indexeert). De kwaliteit van de website verbetert, evenals de gebruiksvriendelijkheid voor alle gebruikers. Een toegankelijke site levert meer klanten op. Bovendien is de verwachting dat door de vergrijzing het aantal ouderen met een visuele beperking jaarlijks met 10% toeneemt.  

Blinden en slechtzienden werken vaak met screenreaders, die voorlezen wat er op het beeldscherm staat. Dit stelt eisen aan de structuur, indeling en het gebruik van de juiste kopjes. Daarnaast is ook kleurgebruik gebruik. Een op de tien mannen is bijvoorbeeld kleurenblind.  

Er bestaan al mondiale en Europese standaarden voor webtoegankelijkheid. Zo moeten alle overheidswebsites in Europa aan de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 voldoen. Voor het midden- en vooral kleinbedrijf is de implementatie van deze standaarden echter te ingewikkeld en kostbaar. Thuiswinkel.org, Stichting Accessibility en MKB-Nederland hebben daarom binnen het innovatieprogramma ShoppingTomorrow een expertgroep e-Accessibility gevormd. 

De expertgroep wil onder meer een tool voor MKB’ers ontwikkelen om bewustwording te vergroten en om technische en organisatorische tips en handvatten te geven. Belangrijk hierbij is dat de kosten in verhouding staan tot het doel. Op www.mkbtoegankelijk.nl zijn al veel tips en achtergrondinformatie te vinden waar ondernemers eenvoudig mee aan de slag kunnen. 

Planning MKB-tool Webtoegankelijkheid

 • Januari – maart 2019: MKB-tool Webtoegankelijkheid in juiste vormgeving (digitaal of fysiek) transformeren. Actie MKB-Projectbureau en Thuiswinkel.org.
 • Vanaf maart 2019: Dibevo brengt de MKB-tool Webtoegankelijkheid onder de aandacht bij de achterban. 

MKB-tool Toegankelijk verbouwen

Om te zorgen dat ondernemers die willen verbouwen zich bewust zijn van de kansen en mogelijkheden op gebied van toegankelijkheid, zal MKB-Toegankelijk in samenwerking met deskundigen uit de achterban een MKB-tool Toegankelijk Verbouwen ontwikkelen. Deze tool (bijvoorbeeld een gedigitaliseerde checklist) zal enerzijds de belangrijke aandachtspunten bij toegankelijk verbouwen bevatten en anderzijds belangrijke vragen die met een architect of aannemer besproken kunnen worden in geval van verbouwplannen 

Het vergroten van de toegankelijkheid in het geval van een toch al geplande verbouwing, is veel efficiënter en kosteneffectiever dan aanpassingen achteraf. MKB-Toegankelijk zal in overleg met stakeholders en deskundigen informatie over dit onderwerp verzamelen en dit omzetten in een voor ondernemers met verbouwplannen bruikbaar handvat. Voor dit onderwerp geldt bij uitstek dat de bewustwording vergroot moet worden. Niet alleen bij winkeliers, ook bij architecten en aannemers bijvoorbeeld.  

Planning MKB-tool Toegankelijk verbouwen

 • Zomer 2018: MKB-Nederland ontwikkelt samen met stakeholders de MKB-Tool Toegankelijk Verbouwen.
 • Najaar 2018: Dibevo brengt de MKB-Tool Toegankelijk verbouwen onder de aandacht van de achterban. 

Opleiding en training

Dibevo zal het digitale trainingsmateriaal actief uitrollen onder de achterban. Zo zal Dibevo het digitale trainingsmateriaal toevoegen aan het kenniscentrum op de website en dit, middels de inzet van verschillende on- en offline communicatiekanalen, actief onder de aandacht brengen van haar leden. 

Planning opleiding en training

Vanaf 2019: Dibevo zal blijvend aandacht vragen voor het trainingsmateriaal voor personeel en ondernemers over toegankelijkheid.  

Hulphonden

De hulphond is samen met zijn eigenaar een frequente en graag geziene klant van de dierenspeciaalzaak. Aan deze groep specifieke klanten met een functiebeperking zal, binnen de projecten en de communicatie hierover naar de leden toe, extra aandacht worden besteed. 

Maatschappelijk overleg

MKB-Nederland en VNO-NCW zullen een maatschappelijk overleg VN-verdrag organiseren, waarin zowel brancheorganisaties als vertegenwoordigers van gehandicapten zullen deelnemen. Dit overleg zal circa 2 keer paar jaar plaatsvinden met als doelen:

 • Bespreken voortgang actieplannen
 • Uitwisseling best practices en valkuilen
 • Bespreken voortgang lokale projecten
 • Bespreken activiteiten projectbureau
 • Afspraken maken

Dibevo zal actief deelnemen aan dit overleg.

Overhandiging actieplan Jessie Megens (rechts op de foto) overhandigt het actieplan van Dibevo aan minister Hugo de Jonge. Foto: Rolf van Koppen