Actieplan CLC-VECTA

Brancheorganisatie CLC-VECTA stelde medio 2021 een Actieplan Toegankelijkheid op. Dit is de tekst van het plan.

CLC-VECTA

CLC-VECTA is het kennis- en inspiratieplatform voor en over de Live communicatie branche. We helpen ondernemers en professionals in de branche in hun bedrijfsmatige en individuele ontwikkeling en professionalisering, en ondersteunen organisaties die live communicatie inzetten als onderdeel van hun marketing- en communicatiestrategie. Dat doen we met kennis en inspiratie via bijeenkomsten, whitepapers, onderzoeksrapporten en met beleidsmatige ondersteuning en advies. We zijn een overkoepelende branchevereniging die verbindend optreedt over alle groepen, ondernemers en bedrijfsactiviteiten in de branche. We maken globaal onderscheid tussen locaties, organisatoren en toeleveranciers van beurzen, congressen en (zakelijke) evenementen.
Het CLC-VECTA netwerk is een sterk netwerk van ruim 250 leden die bereid zijn met elkaar te investeren in samenwerking, onderzoek en kennisdeling. Zij vormen de basis voor het realiseren van onze doelstellingen:

 • positioneren van live communicatie als marketing- en communicatie instrument;
 • professionaliseren van (ondernemers in) de branche;
 • behartigen van de (collectieve) belangen van ondernemers in de branche;
 • realiseren van efficiency-voordelen voor leden.

Bewustwording van toegankelijke digitale en fysieke evenementen

TCLC-VECTA ziet het belang van een toegankelijk online of fysiek evenement; iedereen is immers welkom op de verschillende soorten evenementen. Bezoekers met een beperking kunnen echter belemmeringen ervaren om deel te nemen aan evenementen. Dit actieplan bevat daarom concrete maatregelen om het bewustzijn over toegankelijkheid onder ondernemers en werknemers te vergroten. Het bevat daarnaast projecten die de zowel de online als fysieke toegankelijkheid bevorderen. In dit plan is ook het structureel overleg met de Alliantie voor Inclusie opgenomen. CLC-VECTA neemt deel aan een maatschappelijk overleg georganiseerd door MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het doel van dit actieplan is:

1. Ondernemers bewust maken van hindernissen voor mensen met een beperking.
2. De keuzemogelijkheden voor personen met een beperking verruimen.
3. Inclusief denken in de sector bevorderen.

Door aan deze doelen te werken, zullen de organisatoren van fysieke en online evenementen geleidelijk meer algemene toegankelijkheidsvoorzieningen treffen waarvan iedereen gebruik kan maken. Duidelijke communicatie, de juiste behandeling en voldoende aandacht voor mensen met een beperking voorziet ook in een belangrijke immateriële behoefte. Een toegankelijk evenement is klantvriendelijk voor een breed publiek. Zeker 15% van de Nederlandse samenleving heeft een vorm van een beperking. Wanneer deze mensen een evenement of locatie gemakkelijk kunnen binnengaan, eenvoudig gebruik kunnen maken van de producten en diensten en zich welkom voelen, worden ze al snel vaste klant. Dit betekent winst op twee vlakken: op klantvriendelijkheid en op maatschappelijk gebied.

Naast fysieke toegankelijkheid is ook digitale toegankelijkheid belangrijk. Technologische ontwikkelingen en digitalisering van de samenleving zorgen voor steeds meer gemak. Laat juist mensen met een beperking profiteren van gemakkelijk online evenementen en websites bezoeken. Wanneer een digitaal evenement of website hier onvoldoende op is ingericht, loopt de ondernemer een belangrijke en grote doelgroep mis.

Naast verbreding van de klantgroep of een hoger bezoekersaantal zijn er meer commerciële redenen die het interessant maken om je website beter toegankelijk te maken. Het zijn immers niet alleen de mensen met een beperking die moeite kunnen hebben met het begrijpen van de website. Ook Google indexeert bijvoorbeeld alle informatie op een website om deze te ranken in de zoekresultaten. Hoe toegankelijker deze informatie is hoe beter de zoekmachine een website kan ranken. Digitale toegankelijkheid bevordert bovendien ook de conversieoptimalisatie. Iemand die gemakkelijk zijn weg kan vinden op een website, gaat sneller over tot een aankoop, aanvraag of klik.

Communicatie

Ondernemers en personeel actief benaderen over toegankelijkheid geeft een impuls aan de bewustwording, en verhoogt daarmee de toegankelijkheid. Communiceren over een toegankelijke sector heeft niet alleen tot doel om het thema te agenderen en het bewustzijn te vergroten, maar ook om ondernemers en personeel te informeren, te inspireren en te activeren. MKB-Nederland is een landelijk communicatietraject gestart, waarbij diverse brancheorganisaties zijn aangesloten. Met de website www.mkbtoegankelijk.nl zorgt MKB-Nederland voor een centrale plek voor ondernemers, met concrete tips, handvatten en ervaringsverhalen. MKB-Nederland stuurt de brancheorganisaties ieder kwartaal een communicatietoolkit, met onder meer standaardteksten, verwijzingen naar www.mkbtoegankelijk.nl en communicatietips. CLC-VECTA zal de informatie in samenwerking met MKB-Nederland waar nodig en mogelijk sectorspecifiek maken en verspreiden onder haar leden. Met deze sector overschrijdende aanpak en een continue communicatiestroom bereiken de betrokken organisaties de ondernemers en werknemers in de evenementenbranche.

ClC-VECTA besteedt op haar website www.clcvecta.nl aandacht aan het thema met onder andere tips voor een toegankelijk online of fysiek evenement.

Nieuwsberichten

CLC-VECTA zal via haar online nieuwsbrief relevante informatie over toegankelijkheid verspreiden.

Sociale media

CLC-VECTA besteedt aandacht aan het thema via haar sociale mediakanalen. Hiervoor maakt zij gebruik van generieke informatie van het programma MKB Toegankelijk, aangevuld met eigen sectorspecifieke content (zoals voorbeelden en checklists).

Week van de Toegankelijkheid 2021

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid laten maatschappelijke organisaties zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking kunnen meedoen. CLC-VECTA zal in 2021 actief (via communicatie) aan deze
week deelnemen. De concrete activiteiten worden vooraf overlegd met de organisatie van de Week. Er wordt rondom deze week aangesloten op initiatieven vanuit het programma MKB Toegankelijk. In 2021 vindt de Week van de Toegankelijkheid van 4 t/m 8 oktober plaats.

Promotie producten en tools

CLC-VECTA zal de ontwikkelde/te ontwikkelen producten en tools (onder andere MKB-tool Webtoegankelijkheid, MKB-tool Drempelhulp, MKB-tool Toegankelijk Verbouwen) verspreiden onder haar leden, op basis van de communicatietoolkits van MKB Toegankelijk. CLC-VECTA zet hiervoor onder andere de bovengenoemde communicatiekanalen in.

Activiteiten

1. Best practices verzamelen en delen

Een toegankelijk evenement levert ondernemers en bezoekers veel voordelen op. Vaak hebben kleine aanpassingen al grote impact op de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van een onderneming. Het is dan ook logisch dat steeds meer ondernemers maatregelen nemen om hun (online) locatie toegankelijk te maken. De goede voorbeelden en positieve ervaringen willen wij gebruiken om ook andere ondernemers enthousiast te maken om hun onderneming toegankelijker te maken. Dit stimuleert andere ondernemers wat er anders kan bij hun evenement en om maatregelen te nemen. Deze verhalen worden gedeeld op www.mkbtoegankelijk.nl

Structureel: CLC-VECTA deelt de checklist Toegankelijkheid en Tips voor evenementen onder haar leden.

2.Checklists en stappenplan

Checklist voor ondernemers en medewerkers in de evenementenbranche.
Toegankelijk en gastvrij zijn, is lang niet altijd kostbaar, ingrijpend of ingewikkeld. Het is bij de opzet van een evenement belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Het gaat ook om de juiste bejegening. Hoe kun je als medewerker op een evenement goed omgaan met iemand met een beperking? CLC-VECTA deelt de checklist en het stappenplan dat is opgesteld door MKB Toegankelijk en vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Structureel: CLC-VECTA deelt de checklist Toegankelijkheid en Tips voor evenementen onder haar leden.

3. MKB-Tool Drempelhulp

Veel locaties hebben een drempel bij de entree. Zelfs een drempel van slechts 2 centimeter kan al een belemmering vormen voor mensen met een beperking en mensen die slecht ter been zijn. Bovendien wordt de groep ouderen snel groter; zij lopen meer risico om te vallen. Goede redenen om drempels in de evenementensector zoveel mogelijk weg te nemen. Een drempelhulp is een hulpmiddel voor het gelijk maken van drempels. Bedrijven kunnen hiermee hun pand toegankelijk maken voor rolstoelen, rollators, kinderwagens, buggy’s en scootmobiels. Een geschikte drempelhulp kiezen is niet eenvoudig, omdat er verschillende drempels en vele verschillende soorten drempelhulpen zijn. Om ondernemers bij de keuze te ondersteunen, heeft het programma MKB Toegankelijk een MKB-Tool Drempelhulp ontwikkeld met informatie die ondernemers op weg helpt. Met deze tool kan de ondernemer bepalen of hij een drempelhulp nodig heeft en welke stappen hij kan nemen.

Structureel: CLC-VECTA brengt MKB-Tool Drempelhulp onder de aandacht bij leden. Hiervoor is een speciaal communicatiepakket ontwikkeld.

4. Zelfscan Digitale Toegankelijkheid – ismijnsitetoegankelijk.nl

Toegankelijkheidsakte

Op 8 november 2018 is in Brussel een akkoord bereikt over de Toegankelijkheidsakte, met een overgangsperiode van 5 jaar. Het doel van deze Europese richtlijn is de toegankelijkheid tot bepaalde producten en diensten voor mensen met een beperking verbeteren. Deze akte verplicht banken, diensten voor personenverkeer en e-commercepartijen om hun websites toegankelijk te maken. Dus ook ondernemers die online diensten en producten aanbieden dienen zorg te dragen voor een toegankelijke website. Per 28 juni 2022 is toegankelijkheid voor bedrijven per wet geregeld. Bedrijven hebben tot 28 juni 2025 om aan de wetgeving te voldoen. Om ondernemers hierbij te helpen heeft MKB-Nederland samen met Thuiswinkel.org, de brancheorganisatie voor webwinkels en Accessibility een ‘Zelfscan Digitale Toegankelijkheid  – www.ismijnsitetoegankelijk.nl’ ontwikkeld.

Zelfscan Digitale Toegankelijkheid

De Zelfscan Toegankelijkheid stimuleert en helpt ondernemers om aan de slag te gaan met hun digitale toegankelijkheid. De zelfscan voert na het invullen van het webadres automatisch een aantal tests uit. Binnen enkele seconden zie je welke aandachtspunten er zijn voor de website. Slechts een beperkt deel van de internationale toegankelijkheidscriteria kan betrouwbaar automatisch worden getest. De uitkomsten geven dus geen volledig beeld, maar een indicatie waarmee een ondernemer aan de slag kan. De scan wordt momenteel uitgebreid met meer meetpunten, tips, uitgebreide testuitslag in de vorm van een rapport en ervaringsverhalen. Daarnaast kunnen ondernemers zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief die hen stap voor stap helpt hun website aan te passen.

Structureel: CLC-VECTA zorgt voor de uitrol van de zelfscan en doet mee aan een campagne voor digitale toegankelijkheid van MKB Toegankelijk.

Overleggen VN-Verdrag met partnerorganisaties

Maatschappelijk overleg

MKB-Nederland en VNO-NCW organiseren een maatschappelijk overleg VN-verdrag, waaraan zowel brancheorganisaties als vertegenwoordigers van gehandicapten deelnemen. Dit overleg zal circa twee keer per jaar plaatsvinden. Doelen van dit overleg zijn:

  • Bespreken voortgang actieplannen
  • Uitwisseling best practices en valkuilen
  • Bespreken voortgang lokale projecten
  • Bespreken activiteiten projectbureau
  • Afspraken maken

CLC-VECTA zal actief deelnemen aan dit overleg.