Actieplan Betaalvereniging Nederland

Betaalvereniging Nederland organiseert namens haar leden betrouwbaar, efficiënt, veilig en toegankelijk betalingsverkeer met oog voor de wensen van belangenorganisaties. Dit is de tekst van het actieplan.

Betaalvereniging Nederland

Collectieve taken in het betalingsverkeer komen samen in Betaalvereniging Nederland. Betaaldiensten onderscheiden zich van de meeste andere diensten: iedereen heeft ermee te maken en zij vormen de bloedsomloop van onze economie. Daarom lijkt het betalingsverkeer een nutsfunctie. Maar voor niets gaat de zon op, zo luidt het gezegde. Net als de meeste andere zaken gaan betaaldiensten niet ‘voor niets’. Er zijn hoge kosten aan verbonden en daar moet voor betaald worden. Betalingsverkeer berust op een infrastructuurketen die wordt voortgebracht door een groot aantal verschillende betaaldienstverleners. Veiligheid, efficiency, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer als geheel zijn daarbij van wezenlijk maatschappelijk belang. Dat vergt meer dan alleen de inzet van elke individuele partij; de partijen moeten onderling samenwerken en afstemmen. De maatschappelijke rol van het betalingsverkeer vergt daarom een platform waar de betaalsector en stakeholders elkaar kunnen ontmoeten en de dialoog aan kunnen gaan over verwachtingen, knelpunten en ontwikkelingen. De vereiste samenwerking in het Nederlandse betalingsverkeer en de dialoog met de samenleving vormen de bestaansredenen voor de Betaalvereniging Nederland.

Nederland in Europa

Voor een goede werking van het betalingsverkeer zijn standaarden en technische afspraken van groot belang. Dit soort zaken is veelal op Europees of zelfs mondiaal niveau geregeld. De Betaalvereniging coördineert aansluiting van de sector bij die afspraken en behartigt de belangen van de Nederlandse gemeenschap.

Vergroten bewustwording van verhogen van digitale toegankelijkheid

Een aantal mensen in kwetsbare posities ervaart achteruitgang in de toegankelijkheid van bancaire betaaldiensten in relatie tot de verdergaande digitalisering van bank- en betaaldiensten en het sluiten van bankkantoren. Betaalvereniging Nederland en haar leden vinden het belangrijk dat iedereen betaaldiensten kan (blijven) gebruiken ondanks deze toenemende digitalisering. Het zorgt ervoor dat niemand wordt uitgesloten. Wanneer wij kijken naar de huidige maatschappelijke situatie rondom de dienstverlening en toegankelijkheid van bancaire betaaldiensten i.r.t. mensen in een kwetsbare positie, dan zien wij o.a. het volgende:

 • We communiceren steeds meer digitaal. Gemeentelijke diensten, de afspraak bij de dokter, het doen van de belastingaangifte, het kopen van producten, etc. worden steeds meer digitaal. Het biedt kansen, maar kan in sommige gevallen de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen verslechteren;
 • Vanwege de toenemende digitalisering van ook bank- en betaaldiensten en het sluiten van bankkantoren, ervaart een aantal mensen uit kwetsbare groepen achteruitgang in de toegankelijkheid van bancaire betaaldiensten waardoor onder andere het zelfstandig gebruik kunnen maken van betaaldiensten in het geding kan komen;
 • De financiële sector doet veel aan het bereiken en helpen van mensen in een kwetsbare positie/digitaal minder vaardigen. Deze initiatieven variëren van ZorgCoaches, Servicepunten, cursussen, persoonlijke hulp en advies, samenwerking met/in bibliotheken, en veel meer.

Het doel van dit actieplan is:

1. Ondernemers bewust maken van hindernissen voor mensen met een beperking.
2. De keuzemogelijkheden voor personen met een beperking verruimen.
3. Inclusief denken in de sector bevorderen.

Door aan deze doelen te werken, zullen de organisatoren van fysieke en online evenementen geleidelijk meer algemene toegankelijkheidsvoorzieningen treffen waarvan iedereen gebruik kan maken. Duidelijke communicatie, de juiste behandeling en voldoende aandacht voor mensen met een beperking voorziet ook in een belangrijke immateriële behoefte. Een toegankelijk evenement is klantvriendelijk voor een breed publiek. Zeker 15% van de Nederlandse samenleving heeft een vorm van een beperking. Wanneer deze mensen een evenement of locatie gemakkelijk kunnen binnengaan, eenvoudig gebruik kunnen maken van de producten en diensten en zich welkom voelen, worden ze al snel vaste klant. Dit betekent winst op twee vlakken: op klantvriendelijkheid en op maatschappelijk gebied.

Naast fysieke toegankelijkheid is ook digitale toegankelijkheid belangrijk. Technologische ontwikkelingen en digitalisering van de samenleving zorgen voor steeds meer gemak. Laat juist mensen met een beperking profiteren van gemakkelijk online evenementen en websites bezoeken. Wanneer een digitaal evenement of website hier onvoldoende op is ingericht, loopt de ondernemer een belangrijke en grote doelgroep mis.

Naast verbreding van de klantgroep of een hoger bezoekersaantal zijn er meer commerciële redenen die het interessant maken om je website beter toegankelijk te maken. Het zijn immers niet alleen de mensen met een beperking die moeite kunnen hebben met het begrijpen van de website. Ook Google indexeert bijvoorbeeld alle informatie op een website om deze te ranken in de zoekresultaten. Hoe toegankelijker deze informatie is hoe beter de zoekmachine een website kan ranken. Digitale toegankelijkheid bevordert bovendien ook de conversieoptimalisatie. Iemand die gemakkelijk zijn weg kan vinden op een website, gaat sneller over tot een aankoop, aanvraag of klik.

Activiteiten

1. Best practices verzamelen en delen

Een toegankelijk (bancaire) dienst of product, website of webwinkel levert ondernemers en klanten veel voordelen op. Vaak hebben kleine aanpassingen al grote impact op de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van een onderneming. Het is dan ook logisch dat steeds meer ondernemers maatregelen nemen om hun (online) locatie toegankelijk te maken. De goede voorbeelden en positieve ervaringen wil Betaalvereniging Nederland gebruiken om ook andere ondernemers enthousiast te maken om hun onderneming toegankelijker te maken. Dit stimuleert andere ondernemers wat er anders kan bij hun evenement en om maatregelen te nemen. Deze verhalen worden gedeeld op www.mkbtoegankelijk.nl

Structureel: Betaalvereniging Nederland maakt goede voorbeelden en positieve ervaringen vanuit de sector inzichtelijk om anderen te stimuleren. Deze verhalen kunnen worden gedeeld tijdens bijeenkomsten of seminars waarin (leden van) de Betaalvereniging hun ervaring met toegankelijkheid en inclusiviteit kan delen. E.e.a. kan samen worden ontwikkeld met het projectenbureau van MKB-Nederland en gedeeld op o.a. www.mkbtoegankelijk.nl.

2. Communicatie

MKB-Nederland start een landelijke campagne over digitale toegankelijkheid, waarbij diverse brancheorganisaties zijn aangesloten. Met de website www.mkbtoegankelijk.nl zorgt MKB-Nederland voor een centrale plek voor ondernemers, met concrete tips, handvatten en ervaringsverhalen. Communiceren over een toegankelijke sector heeft niet alleen tot doel om het thema te agenderen en het bewustzijn te vergroten, maar ook om
ondernemers en personeel te informeren, te inspireren en te activeren. MKB-Nederland stuurt de brancheorganisaties ieder kwartaal een communicatietoolkit, met onder meer standaardteksten, en communicatietips. Betaalvereniging Nederland schenkt extra aandacht aan het onderwerp digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld door het publiceren van artikelen en/of tips. Er wordt waar mogelijk aangesloten op initiatieven vanuit het programma MKB toegankelijk. In 2021 vindt de Week van de Toegankelijkheid van 4 t/m 8 oktober plaats

Communicatie

Structureel: Betaalvereniging Nederland kan ervaringen (van haar leden) over digitale toegankelijkheid en inclusiviteit delen via webinars, bijeenkomsten, interviews of lezingen. Het projectenbureau van MKB-Nederland levert relevante en actuele content, artikelen en tips.

Week van de Toegankelijkheid 2021

Structureel: Tijdens de Week van de Toegankelijkheid laten maatschappelijke organisaties zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking kunnen meedoen. Betaalvereniging Nederland zal in 2021 actief (via communicatie) aan deze week deelnemen. De concrete activiteiten worden vooraf overlegd met de organisatie van de Week. Er wordt rondom deze week aangesloten op initiatieven vanuit het programma MKB Toegankelijk. In 2021 vindt de Week van de Toegankelijkheid van 4 t/m 8 oktober plaats.

3. Overleggen VN-Verdrag met partnerorganisaties

Maatschappelijk overleg

MKB-Nederland en VNO-NCW organiseren een maatschappelijk overleg VN-verdrag, waaraan zowel brancheorganisaties als vertegenwoordigers van ervaringsdeskundigen deelnemen. Dit overleg zal circa twee keer per jaar plaatsvinden. Doelen van dit overleg zijn:

  • Bespreken voortgang actieplannen
  • Uitwisseling best practices en valkuilen
  • Bespreken voortgang lokale projecten
  • Bespreken activiteiten projectbureau
  • Afspraken maken

Betaalvereniging Nederland zal actief deelnemen aan dit overleg.